“Vrienden van de Mercuur”

Steun aan het museumschip Mercuur
Draagt u het behoud van het museumschip de Mercuur een warm hart toe, overweeg dan om vriend(in) van de Mercuur te worden en de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) die het schip beheert, financieel te ondersteunen.

Van 1992 tot december 2015 beheerde de Stichting Behoud Maritieme Monumenten (SBMM) de voormalige Oceaan Mijnenveger Hr.Ms Onverschrokken (thans ex Hr.Ms.Mercuur) in Scheveningen. In januari 2016 gaf de SMEV aan belangstelling te hebben voor de exploitatie van het schip; weer als museumschip, nu in Vlissingen. Met de medewerking van Defensie kon dit initiatief worden gehonoreerd. De SBMM heeft zich voortdurend ingespannen het monument Mercuur te behouden, een streven dat de SMEV nu gaat voortzetten. Vooralsnog krijgt de Mercuur weer een herkansing. Beide stichtingen roepen potentiele vrienden op om hierbij een financieel helpende hand uit te steken.

Het behoud van maritiem erfgoed valt onder de doelstelling van de SMEV. De financiële middelen van de SMEV zijn echter beperkt. De SMEV heeft slechts beperkt de mogelijkheid om eigen inkomsten te genereren door bezoekers aan boord rond te leiden, evenementen te organiseren en dergelijke. De Stichting is verder volledig afhankelijk van donaties.

De SMEV is een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI).

U mag een gewone gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een ANBI of een culturele ANBI.
U mag een periodieke gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan een ANBI of een culturele ANBI.

Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de manier waarop u giften doet aan een instelling.

U hebt een periodieke gift als:
• De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de stichting te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de SMEV.
• U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
• De gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

U kunt uw gift storten op bankrekeningnummer:
NL96 RABO 0130 830 860 ten name van de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen, met vermelding “donatie”.

Zie verder de informatie op de website van de belastingdienst.