Beleidsplan

ALGEMENE BELEIDSVOORNEMENS
Het primaire beleidsvoornemen van de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) is gericht op het behoud van maritiem erfgoed om daarmee bij te dragen aan het algemeen (maritiem) historisch besef van Nederland en Vlissingen in het bijzonder.

Daarnaast zal de Stichting waar mogelijk immer het behoud van maritiem erfgoed (helpen) promoten.

Aangezien het behoud van (militair) maritiem erfgoed veelal dankzij particulier initiatief tot stand komt en is gekomen, zijn er verschillende organisaties, verenigingen of stichtingen in Nederland die een geheel of gedeeltelijk vergelijkbare doelstelling kennen als de SMEV. De Stichting meent dat vormen van samenwerking met anderen die een soortgelijke doelstelling kennen, in lijn liggen met de ambitie van de SMEV op lange termijn en een vorm kunnen zijn van realisatie van de doelstelling op een andere wijze..

FINANCIEEL BELEID.
Het financieel beleid van de Stichting is gericht op het kostenneutraal in stand houden van een beheerd maritiem erfgoed. Het financieel beleid wordt daartoe vastgesteld door het bestuur en uitgevoerd door de penningmeester die daarin wordt bijgestaan door een administrateur.

Ten aanzien van het financiële beleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
→ continuering van de actieve werving van sponsors en vrienden;
→ benadering van bedrijven en organisaties om hen te attenderen op de faciliteiten die een maritiem monument hen kan bieden;
→ stimulering van activiteiten die inkomsten genereren of de naamsbekendheid doen toenemen.
→ bedrijven of organisaties bewegen om zo nodig bij te dragen in natura of diensten, gericht op instandhouding van een maritiem monument;